ป้ายโฆษณา
Home แนะนำสถานที่ สถานที่น่าเที่ยว ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม สัมผัสคุณธรรมที่สำแดงตนบนงานไม้แกะสลัก สูงสุดเสียดฟ้า วิจิตรงดงามดังเทพนฤมิต

เจ้าของโครงการและออกแบบโดย คุณเล็ก วิริยะพันธุ์

วันที่ก่อตั้ง วันที่ 13 สิงหาคม 2524

วัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูความสำคัญของศาสนาปรัชญา ว่าเป็นสิ่งสำคัญค้ำจุนโลก ในมิติด้านจิตวิญญาณและความศรัทธาอันแรงกล้าในงานศิลปะ ที่สื่อถึงจริยธรรม – วัฒนธรรมอันดีงามของการสอนมนุษย์สร้างความดี ละตวามชั่ว

ลักษณะ เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลัง ทรงไทยจัตุรมุข (มหาปราสาท) ยอดสูงสุดตรง กลาง สูง 105 เมตร กว้าง – ด้านละ 100 เมตร ทั้ง 4 ทิศ
วัสดุ เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งชิ้น เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้สักทอง ใช้ ผสมผสานกันในการก่อสร้าง การรักษาเนื้อไม้ ใช้น้ำยา ซี.ซี.เอ (ทองแดง,ตะกั่ว,สารหนู)โดยทั้งอาคารเป็นไม้ล้วนๆ ไม่มีตะปู แต่ใช้การเข้าเดือย ตอกสลักตอกลิ่ม และเข้าหางเหยี่ยว

เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของศาสนา ปรัชญา จริยธรรม อารยะธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเอเชียตะวันออก ซึ่งสะท้อนถึงจริยะธรรม วัฒนธรรมหน้าที่ศีลธรรมในอดีตสู่รูปองค์เทพต่างๆด้านทิศตะวันตก (W) เป็นเรื่องราวกำเนิดโลกธาตุ ทั้ง 4 ที่สร้างสรรพสิ่งในทางโลกนี้ได้แก่ ลม ไฟ น้ำ ดิน ตามความเชื่อของ ศาสนาพรหม พุทธ ฮินดู มีเทพเจ้าผู้ทำหน้าที่สร้าง ทำลาย และ รักษา อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นความเสมอภาคมนุษย์และสัตว์ สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ซึ่งมีแหล่งกำเนินทางกายภาพเหมือนกันหมด โดยอาศัยเหตุปัจจัยต่างกันเท่านั้น

ด้านทิศใต้ (S) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะเรียกว่า กฤษณะอวตารปางที่ 8 สะท้อนให้เห็นมนุษย์จะอยู่ได้ด้วยการเคารพสิทธ์ ทำหน้าที่ถูกต้องและไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวต่างๆ คือ สรรพสิ่งที่มีชีวิตและธาตุทั้ง 4 และสังคมมนุษย์  ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังตัวอย่างกฤษณะอวตาร ในคัมภีร์มหาภารตะ “ภควัตคีตา”

ด้านทิศเหนือ (N) เป็นเรื่องราวของพระโพธิ์สัตว์ พระมัญชูศรี พระอมิตาพุทธ พระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิม โป๊ยเซียนและเซียนต่างๆ ตามคติของชาวพุทธมหายาน ให้มนุษย์รู้จักการให้แบ่งปันความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เยี่ยงพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ ด้วยความมีเมตตาต่อกัน มนุษย์จึงต้องเรียนรู้อยู่กับสังคม ด้วยการมีสติปัญญาในสังคมเจริญพัฒนาเข้าสู่ปัญญาแห่งการหลุดพ้น

ด้านทิศตะวันออก (E) สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันครอบครัว ที่บ่งถึงความรักและความเมตตา ที่ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้อยู่อย่างมีความหมาย โดยมีความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์ให้สืบต่อเนื่องไป

ใจกลางประสาท (CT) เป็นห้องโถงใหญ่มีบุษบกทรงสถูปไม้แกะสลักสูงสง่างาม ไม่มีเทวรูปใดๆ ในช่องประตูทั้ง 4 ด้าน สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งความหลุดพ้น อันเป็นอมตะสัจธรรม และเป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์กลางของจักรวาล คือ จักรวาลดวงดาวทั้ง 9 ดวง และเหล่านางฟ้า เทวดา เทพเจ้าต่างๆ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ยังชี้ให้เห็นถึงสวรรค์ที่อยู่ในอก นรกที่อยู่ในใจ และความศรัทธาในความถูกต้องที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดี คือ ละชั่วทั้งปวง
ยอดหลังคาพรหมสี่หน้า สร้างให้เป็นสื่อถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของผู้ปกครอง ทั้ง พ่อ – แม่ ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้นำประเทศ และ พระเจ้าแผ่นดินที่ตั้งอยู่บนพรหมวิหารธรรม 4 คือ มีเมตตา มีความกรุณา มีมุทิตา มีอุเบกขา ซึ่งจะทำให้แผ่นดินนั้นอุดมด้วยมงคลอันประเสริฐ มีความเจริญรุ่งเรือง คือ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ศาสนาในโลกนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ด้วยเหตุผลว่าไม่มีกลไกใดๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้นอกจากความ “พอ” และ “ศรัทธา” ก็เพราะต้องอาศัยกำลังศรัทธาอย่างแรงกล้า พร้อมทั้งความอดทนต่อสภาพจิตใจ และต่อธรรมชาติเป็นอย่างมากจึงจะรู้จักความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง บุษบกซึ่งเป็นศูนย์กลางของปราสาท เรียบง่ายว่างเปล่าประหนึ่งบุษบกองค์นี้หลุดลอยอยู่ในจักรวาล ที่บุคคลทั่วไปสามารถมีสิทธิ์เสมอเทียบเท่าเหล่าเทวดา หรือเทพเจ้า และสามารถนั่งได้ในทั้ง 4 ทิศ เมื่อบุคคลนั้นบำเพ็ญคุณธรรมความดีอย่างต่อเนื่องจนบรรลุธรรมวิเศษ คือการหลุดจากเหตุปัจจัยในการเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป นี่คือความสุขอันแท้จริง ยอดบนปราสาท 4 ทิศ และยอดสูงสุดเป็นสัญลักษณ์สะท้อนให้เห็นพันธกิจอันสำคัญของมนุษย์ คือ

ยอดทิศตะวันออก (E) เทพีถือพระคัมภีร์ หมายถึงหน้าที่ในการสืบต่อเนื่องปรัชญาของศาสนา เพื่อให้มนุษย์มีทิศทางดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ยอดทิศเหนือ (N) เทวดา ถือ ดอกบัว หมายถึงหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลต่อส่วนรวม จากคำสอนของศาสนา คือการสืบต่อศาสนาให้อยู่ในโลกต่อไป

ยอดทิศตะวันตก (W) เทพีถือรวงข้าวและนกพิราบเกาะแขน หมายถึงหน้าที่ต้องรักษาความอุดมสมบูรณ์เพื่อสันติสุขแห่งชาวโลกยอดทิศใต้ (S) เทวดาจูงเด็กและคนชรา หมายถึง หน้าที่ต้องสืบทอดเจตนารมณ์ดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้ต่อเนื่อง ตั้งอยู่บนความเป็นมนุษยธรรม

ยอดสูงสุดตรงกลาง เทวดาทรงม้า หมายถึง หน้าที่ทั้ง 4 ยอดเล็ก รวมเป็นหนึ่งเดียวดั่งมหาวีระบุรุษ ที่ให้มวลมนุษยชาติสู่โลกอนาคตอย่างมีเป้าหมาย คือ ความสงบสุข สันติของโลก สถานที่แห่งนี้ปรารถนาให้มวลมนุษย์ได้ตระหนักถึงสัจธรรมแห่งชีวิต ตั้งจิตเพื่อฟ้าดิน มีชีวิตเพื่อมนุษยชาติ สืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีต และสร้างสันติสุขชั่วกาลนานแก่มนุษยชาตินี้ คือเป้าหมายอันแท้จริงที่ศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ต้องการบรรลุ


The Sanctuary of Truth This Sanctuary of Truth was conceived out of Eastern vision that human civilization has been achieved, and nurtured by religious and philosophical Truth, This sanctuary was created not from hubris but from goodness drawn from religion, philosophy and art of Rathanakosin the present era. Man cannot be born and exist without seven creators, so the sanctuary of truth presented seven creators through carved wood sculptures. They are Heaven, Earth, Sun, Moon, Star, Father and Mother four-obligation factor on top four spires and one on top tallest central spire was presented.

East spire Goddess holding a book symbolizing the continuation of immortal philosophy by learning-practice precept scripture.

South spire Celestial holding a child and leading an elderly symbolizing life bestowed upon human being by sacrifice and sharing from past through future, for more meaningful.

North spire Celestial holding a lotus flower symbolizing the establishment of religion, the pillar of the world, therefore be heave in religious course and conscience.

West spire Goddess holding with a pigeon on her hand and on ear of paddy in right hand, symbolizing peace and wealth, man can live good lives if conduct good deeds.

Top tallest central spire Kalaki mounting a horse, the symbolizing of the last Bodhisattva who’ll achieve enlightenment in the world to safe and leading all man for the ideal world, relieve sufferings, live good lives by sharing love and sacrifice is Phra sri Ariyamettrai who’ll arise in future. The Sanctuary of Truth where people can gather recognize the seven creators and the four-obligation factors that will lead the ideal world, whether for each individual or for the whole world. The steps that humankind must go through to reach such an ideal world include the war between the good and evil. The founder created the artwork presented here portrays this through woodcarvings depicting the stories are meant to help supporting to fight against personal desires and lust, and to extinguish them. (At five regent’s hall)

West hall Represented carved work that the world is composed of the great four elements from the beginning of time.

• The heaven presented by Wind and Fire (Universe)

• The Earth represented by Water and Earth (placing for origin being)

South hall Represented wood sculptures the Sun the Moon and the gods of the planets move around along their orbits in the sky. They influence all humans and the course of life, that carry things into effect of live and created world evolution as livelihood and deeds on earth, that make things different between the creature and humanly by conscience that man can developing there source and resolving good and bad for purpose the world.

East hall Represented wood sculptures depict parents, as the creators, who give life love and caring their offspring, parental love is clean and pure, they giving without taking. The kindliness of father and mother is greater than the sky and ocean. So, humanly care is the great spiritual, that can teach and learn how to live with respect also payback grateful to their idol as virtue obligation, therefore human so different than another seed on Earth.

North hall Represented wood sculptures depict of Chinese supernatural being ( 8 immortal ) and Taoism also the Confucianism to present the precept that including the Bodhisattva, as viewed by Mahayana Buddhism, one of the two branches of Buddhism, such as Kuanyin, Manyachusri, etc. Who will enlighten and is Buddha, but decline to reach nirvana, wanting to save men from suffering first. Although born under different circumstances. If conduct good deeds by released from desires, lust, and learning sacrifice sharing giving love to the other. Men can be released from the cycle of Karma (cycle of live) (To correct the bad behavior and making merit. )

Center hall represented wood sculptures the great four cornice gateway symbolizing the four great truths are the foundation doctrines of Buddhism and Bud-sa-boke pavilion symbolizing the center universe present the cycle of live from beginning to the end is the great truths. This work indicates that humans are only dust in the universe and will ultimately become one with it. Physical beings deteriorate an aged by the time but truth and goodness are immortal, that man shall practice there obligation of five precept to do not harming live, this is the steps that humankind must go through the state of humanity exist but the heart of spiritual is the emptiness. To ponder the great questions of heaven and Earth and yet live for humanity, to study and leach the sublime knowledge of scholars of the past and to create eternal peace for all humankind, this is the true goal and the knowledge great men strive to achieve. Every belief, every religion and every philosophy leads there by different paths but the world must remain. Wood sculptures on East pediment depict an episode of goddess Turaga defeating Mahingsa, the ogre, symbolizing ignorance conquered by wisdom. Wood sculptures on West pediment of four-faced Brahma represent the four principles of virtuous existence in Buddhism are kindliness, benignity, rejoin in the other good fortune and equanimity. (Brahm-Vihan-Ra-Dharma.) There is all conscience of leader and people. On top of four faces there is a wood sculpture Bodhisattva stepping on Kilain, with pigeons holding on his hand presented these place is land of merit and peace under with prestige and merits of King of Siam through Ratha-na-kosin represent era.

first
  
last
 
 
start
stop

Translate

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Click Like add ข่าว+กิจกรรมที่
Facebook G+ twitter

PhotoShow