Home ข่าวและกิจกรรม ข่าวบริการทำหนังสือเดินทาง (Passport) เมืองพัทยา

ข่าวบริการทำหนังสือเดินทาง (Passport) เมืองพัทยา


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เปิดบริการขอทำหนังสือเดินทางแล้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว พัทยาสาย 2 สามารถติดต่อโดยมีเอกสารดังนี้ :

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง

สำหรับบุคคลทั่วไป ( อายุ 20 ปีขึ้นไป )

 • บัตรประชาชนตัวจริง

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) / กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตรที่มี เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตัวจริง)

2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง(ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วย เหตุอื่น)

3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง)

4. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม แก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน ในขณะยื่นคำร้อง

 • กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง)
 • กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง)
 • กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และนำมาแสดง

5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ตัวจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง


 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000. - บาท
 • ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40. - บาท (กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้และต้องการจัดส่ง)


สอบถามข้อสงสัยได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-422 438

สถานที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา : ชั้น 1 ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว พัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถ. พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport)

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นเช่น หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  • หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งความประสงค์ว่า ต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ หรือ ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
  • ข้อมูลชีวภาพ (ทำการวัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และ นิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม
  • กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ ชำระค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) เพิ่มอีก 40. - บาท

จะได้รับหนังสือเดินทางเมื่อไหร่?

หากยื่นที่กรมการกงสุล หรือที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) จะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด และวันนักขัตฤกษ์)

กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

*หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยบริการหนังสือเดินทาง  

 • กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา โทรศัพท์ 02 383 8402-4   
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  โทรศัพท์ : 02 433 0280-87
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย โทรศัพท์ : 053 175 375
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053 891 535-6
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055 258 173, 055 258 155, 055 258 131
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056 233 453, 056 233 454
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี โทรศัพท์ : 042 212 827, 042 212 318
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น โทรศัพท์ : 043 242 707, 043 242 655
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี โทรศัพท์ : 045 242 313-4
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา โทรศัพท์ : 044 243 132, 044 243 124
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 077 274 940, 077 274 942-3 
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076 222 080, 076 222 081, 076 222 083
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา โทรศัพท์ : 074 326 508-10
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา โทรศัพท์ : 073 274 526, 073 274 036-7
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี โทรศัพท์ : 039 301 706-9
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038 422 438
first
  
last
 
 
start
stop

Translate

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Click Like add ข่าว+กิจกรรมที่
Facebook G+ twitter

PhotoShow