ประกวดถ่ายภาพ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” Pattaya Photo Contest 2018 - Speed boat, Yacht, เที่ยวเกาะล้าน, เกาะไผ่

Happy & Funs
Go to content

Main menu:

ประกวดถ่ายภาพ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” Pattaya Photo Contest 2018

ข่าวเมืองพัทยา


เมืองพัทยาขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” Pattaya Photo Contest 2018 เปิดโอกาสให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ด้วยการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพที่จะส่งเข้าประกวด ต้องภาพที่ถ่ายมาจาก สถานท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก หรือภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น เป็นภาพที่สามารถสื่อให้เห็นความมีเสน่ห์ ความสวยงามและความน่าประทับใจ เมื่อมาเยือนเมืองพัทยา

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ที่ 300 dpi โดยบันทึกลงในแผ่น CD/DVD ส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย 1 แผ่นซีดี ต่อ 1 ภาพ (ประเภทไฟล์ JPEG และ ไฟล์ RAW)
 • ภาพที่ส่งต้องอัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12x18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว โดยมีขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว
 • ภาพส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดติดด้านหลังภาพ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งภาพ ชื่อภาพ สถานที่ และข้อมูลการถ่ายภาพ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชย
 • สามารถปรับสี แสง คอนทราสต์ ความอิ่มตัวของสี เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติไม่ผิดจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ)
 • ภาพส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ หากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณามาก่อน
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามเหมาะสม
 • ภาพทุกภาพพร้อมแผ่นซีดีไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืน
 • ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด เมืองพัทยามีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

คุณสมบัติผู้ส่งภาพประกวด
 • ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ไม่จำกัดเพศ และอายุ

รางวัลในการประกวด “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” Pattaya Photo Contest 2018
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวับ 30,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวับ 20,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย 20 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ 20 รางวัล

การส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยส่งภาพประกวดได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งภาพได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 171 หมู่ 6 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 พร้อมวงเล็บมุมซองระบุ “Pattaya Photo Contest 2018”

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • www.pattaya.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038 254115 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Pattaya Contect Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


All rights reserved ©. Created by CherdN
Back to content | Back to main menu